Diaconie Diaconie 

Wat is diaconaat?

‘Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’
'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders ...'


Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen.
En Hij vraagt van ons om hetzelfde te doen. Uit liefde tot en in navolging van Hem.
Wij noemen dit diaconaat.
 
We omschrijven diaconaat als dienst vanuit de liefde van Christus aan elkaar en aan allen, zodat in de gemeente en
samenleving het koningschap van Christus gestalte krijgt.
Dit diaconaat krijgt vorm in de eigen kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten.
In dit alles hebben de diakenen van de gemeente een speciale taak. Namelijk om de gemeente toe te rusten tot dit
diaconale werk en dat werk te coördineren en te stimuleren.

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'.
De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

 

Organisatie.

De diaconie bestaat uit 4 gemeenteleden.
De verschillende taken zijn onderling verdeeld en maandelijks wordt er vergaderd. De wijkdiakenen werken
samen met het wijkteam, predikant, ouderling, pastoraal medewerkers(sters) en de contactpersonen.

 

Diakenen:
 Voorzitter G. Weijs
 Secretaris  M. Bok
 Penningmeester  
 Lid  Mevr. E.Pol

Hoe kun je ons bereiken?
Wilt u / wil je meewerken of wilt u / wil je nadere informatie?  Neem dan gerust contact op met G. Weijs.en 
stuur een mailtje naar "diaconie@maria-kerk.nl" of klik op het logo hieronder.

 Klik op onderstaande link voor een compleet overzicht van de taken van onze diaken.

Taken Diaconie


De diakenen hebben een geheimhoudingsplicht van al hetgeen hen in de uitvoering van hun functie is meegedeeld of
bekend is geworden en waarvan mag worden aangenomen dat het een vertrouwelijk karakter heeft.
De steunaanvragen worden alleen in het moderamen van het College van Diakenen besproken.

Vindt u ons werk belangrijk?
Via bankrekening NL77 RABO 0127 9692 17 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Vollenhove kunt u ons werk ondersteunen.

 

terug